Условия за ползване
 
 
 
bgen
Хотелбедс Хотелбедс Хотелбедс Хотели с висок рейтинг
enbgdeelitrorusrtr

Условия за ползване на сайта

Условия за ползване на Уебсайта

 1. Условия

С достъпа до този уеб сайт вие се съгласявате да спазвате настоящите Условия за ползване на уеб сайта Hotelbeds.bg, собственост на Selecta Publishers, приложимите закони и подзаконови актове и тяхното съответствие. Забранено ви е да използвате или да получите достъп до този сайт, ако не сте съгласни с някое от посочените Общи условия. Материалите, съдържащи се в този сайт, са защитени от съответното законодателство за авторското право и търговските марки.

 1. Разрешение за ползване

а. Допуска се разрешение временно да изтеглите един дубликат от материали (данни или програмиране) на сайта на Hotelbeds.bg само за индивидуална и некомерсиална употреба. Това е само разрешение за лиценз, а не за замяна на правото на собственост и според това разрешение вие не можете:

 • да променяте или копирате материалите
 • да използвате материалите за каквото и да било търговско предназначение или за каквото и да било публично презентиране (търговско или не-търговско)
 • да се опитвате да декомпилирате или възстановявате всеки продукт или материал, съдържащ се в сайта на Hotelbeds.bg;
 • да премахвате  каквито и да било авторски права или други ограничителни документи от материалите; или:
 • да прехвърляте материалите на някой друг или дори да правите "огледало" на  материалите на друг сървър.

б. Следователно това разрешение може да бъде прекратено, ако пренебрегнете някое от тези ограничения и може да бъде прекратено от Selecta Publishers, когато се прецени. След прекратяване на разрешението или когато вашето разрешение за преглед е прекратено, вие трябва да унищожите всички изтеглени материали във ваша собственост, независимо дали в електронна или печатна форма.

 1. Опровержение

а. Материалите на сайта на Selecta Publishers са дадени "както са". Selecta Publishers  не предоставя никакви гаранции, съобщавани или предположени, като по този начин се отказва и отменя всякакви други гаранции, включително без пречка, подразбиращи се гаранции  или състояния за продаваемост, годност в определен смисъл  или не-нарушаване лицензирана собственост или друго нарушение на права. Освен това Selecta Publishers не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или неизменното качество на използването на материалите на своя интернет сайт и като цяло не се идентифицира с такива материали на своя сайт  или на линкове, свързани с този сайт.

 1. Ограничения

При никакви обстоятелства Selecta Publishers или техните доставчици не трябва да бъдат подлагани на каквито и да било вреди (преброяване, без ограничения, вреди за загуба на информация или полза или поради намеса в бизнеса), възникващи от използването или невъзможността да използват материалите на интернет страницата на Hotelbeds.bg, независимо от възможността Selecta Publishers  или упълномощеният от Selecta Publishers агент да бъдат уведомени устно или писмено за вероятността от такава вреда. Тъй като няколко провизии не позволяват ограничения върху подразбиращите се гаранции или пречки за задължение за тежки или случайни вреди, тези ограничения може да нямат значение за вас.

 1. Поправки и печатни грешки

Материалите, които се показват на сайта на Hotelbeds.bg, могат да включват типографски или фотографски грешки. Hotelbeds.bg не гарантира, че  който и да било от материалите на неговия сайт е точен, завършен или актуален. Hotelbeds.bg могат да въвеждат подобрения в материалите, съдържащи се на сайта им, без уведомление.При това, Hotelbeds.bg не поема никакъв ангажимент да актуализира материалите.

 1. Линкове

Selecta Publishers не е проверил повечето от уебсайтовете или връзките, свързани с неговия уебсайт, и не е отговорен за съдържанието на такава свързана уеб страница. Включването на който и да е линк къмс сайт, не означава, че Selecta Publishers  поддържа този сайт. Използването на такъв свързан сайт е на собствен риск.

 1. Промени в условоята за ползване на сайта

Selecta Publishers може да актуализира тези условия за използване на уебсайта си, без уведомление. Използвайки този сайт, вие се съгласявате да съблюдавате актуалната  форма на настоящите Условия за ползване.

 1. Приложимо право

Всеки случай, идентифициращ се със сайта на Hotelbeds.bg, трябва да бъде администриран от законите на Република България, без оглед на това, дали противоречат на собствените правила на  Selecta Publishers .

Общи условия, приложими за използването на уеб сайт.

Правила за поверителност

Вашата поверителност е от решаващо значение за нас. С оглед на това, изградихме тези Правила, с крайната цел  да можем да ви покажем как събираме, използваме, споделяме и разкриваме  личните данни. Долното отразява основните положения на нашите Условия за поверителност:

 • Преди или по време на събирането на лични данни, ние ще посочим целите, за които се събират тези данни.
 • Ще събираме и използваме личните данни единствено с цел да отговорим на необходимостта, която сме посочили и за други резонни цели, като изключение от горното ще бъде допускано само със съгласието на засегнатото лице или според изискванията на закона.
 • Ще съхраняваме личните данни единствено за период от време, който отговаря на посочените потребности.
 •  Ще събираме личните данни със законови и оправдани средства и, когато е подходящо, като информираме или получаваме съгласието на засегнатото лице.
 • Личната информация трябва да бъде важна за потребностите, за които ще бъде използвана и, до степен, съответстваща на тези потребности, тя трябва да бъде точна, цялостна и актуална.
 • Ще защитаваме личните данни с щит за неприкосновеност срещу инциденти, незаконно проникване, а също и неоторизиран достъп, разкриване, дублиране, използване или промяна.
 • Незабавно ще осигурим на клиентите си достъп до нашите правила и процедури за администриране на лични данни.

Стремим се да ръководим нашия бизнес, по отношение на тези стандарти, с конкретната цел да гарантираме, че тайната на личните данни е защитена и поддържана.